آیا میشود یک دندان را ارتودنسی کرد؟ چگونگی ارتودنسی یک دندان؟